سنگدانه های لافارژ و بتن هند با مسئولیت محدود کارخانه گوتا در احمدآباد