معدن سنگ آهک خرد شده و آمپر شکسته و معدن سنگ آهک شمالی دماغه کورمان