جیوه ای است که برای استخراج طلا در ایکولومانی کنیا استفاده می شود