تئوری برای خرد کردن فک، خرد کردن ضربه، خرد کردن مخروط