من می خواهم یک تجهیزات معدنی استفاده شده را قیمت گذاری کنم