تامین مالی حیاتی برای راه اندازی شرکت ساخت و ساز معدن سنگ