استخراج زغال سنگ دفتر پروساهان یانگ سدانگ ممبوتوحکان کنداران عملیاتی در جاکارتا