تاثیر ارتعاشات آسیاب گلوله ای بر موتور محرک اصلی آن