کرنش سنج برای اندازه گیری ترک خوردگی در آسیاب های گلوله ای