دو عاملی را که ممکن است باعث توسعه معدن در آفریقای جنوبی شود را فهرست کنید